Ronald Davis

Ronald Davis Home > The Art > 1990s > Sculpture, 1991-93

Sculpture – 1991-93

         
  Hondo Spirit Hogan, 1992 Spirit Hogan

SCP 1000. Hondo Spirit Hogan, 1992

  Adam's Spirit House, 1991 Hogan Series

SCP 1001. Adam's Spirit House, 1991

  Little Bighorn Monument Propsal Proposal

Little Bighorn Monument Proposal, 1991

 
Rock and Stick, 1991
Wood and Rock Sculpture

SCP 1008. Rock and Stick, 1991

 
Trumpet Hogan, 1992
Spirit Hogan

SCP 1009. Trumpet Hogan, 1992

 
450 Feet Down, 1992
Wood Sculpture

SCP 0051. 450 Feet Down, 1992

  Install Installation

SCP 0051. 450 Feet Down, 1992, Aspen Glissindo, 1992

 
Aspen Glissindo, 1992
Wood Sculpture

SCP 0053. Aspen Glissindo, 1992

 
Block Series

SCP 0054. Blond Slab, 1992

         
         

Sculpture – 1991-93


Ronald Davis